Difference between revisions of "MediaWiki:Edittools"

From Lesswrongwiki
Jump to: navigation, search
(Created page with '<!-- Text here will be shown below edit and upload forms. --> <div style="margin-top:3em; margin-bottom:0.7em;">Below are some commonly used wiki markup codes. Simply click on wh...')
 
 
Line 1: Line 1:
 
<!-- Text here will be shown below edit and upload forms. -->
 
<!-- Text here will be shown below edit and upload forms. -->
 +
 +
<!-- Requires "charinsert" extension to be installed before this will work.
 +
 
<div style="margin-top:3em; margin-bottom:0.7em;">Below are some commonly used wiki markup codes. Simply click on what you want to use and it will appear in the edit box above.</div>
 
<div style="margin-top:3em; margin-bottom:0.7em;">Below are some commonly used wiki markup codes. Simply click on what you want to use and it will appear in the edit box above.</div>
  
Line 24: Line 27:
 
<charinsert><nowiki>{{</nowiki>DEFAULTSORT:+<nowiki>}}</nowiki></charinsert> &nbsp;
 
<charinsert><nowiki>{{</nowiki>DEFAULTSORT:+<nowiki>}}</nowiki></charinsert> &nbsp;
 
<charinsert>&lt;nowiki>+</nowiki></charinsert> &nbsp;
 
<charinsert>&lt;nowiki>+</nowiki></charinsert> &nbsp;
<charinsert><nowiki><!-- </nowiki>+<nowiki> --></nowiki></charinsert>&nbsp;
 
 
<charinsert><nowiki><span class="plainlinks"></nowiki>+<nowiki></span></nowiki></charinsert><br/></span>
 
<charinsert><nowiki><span class="plainlinks"></nowiki>+<nowiki></span></nowiki></charinsert><br/></span>
 
<span id="edittools_symbols">'''Symbols:''' <charinsert> ~ | ¡ ¿ † ‡ ↔ ↑ ↓ • ¶</charinsert> &nbsp;
 
<span id="edittools_symbols">'''Symbols:''' <charinsert> ~ | ¡ ¿ † ‡ ↔ ↑ ↓ • ¶</charinsert> &nbsp;
Line 31: Line 33:
 
<charinsert> ¤ ₳ ฿ ₵ ¢ ₡ ₢ $ ₫ ₯ € ₠ ₣ ƒ ₴ ₭ ₤ ℳ ₥ ₦ № ₧ ₰ £ ៛ ₨ ₪ ৳ ₮ ₩ ¥ </charinsert> &nbsp;
 
<charinsert> ¤ ₳ ฿ ₵ ¢ ₡ ₢ $ ₫ ₯ € ₠ ₣ ƒ ₴ ₭ ₤ ℳ ₥ ₦ № ₧ ₰ £ ៛ ₨ ₪ ৳ ₮ ₩ ¥ </charinsert> &nbsp;
 
<charinsert> ♠ ♣ ♥ ♦ </charinsert><br/></span>
 
<charinsert> ♠ ♣ ♥ ♦ </charinsert><br/></span>
<!-- Extra characters, hidden by default
+
</small></div>
 
+
<span style="float:right;"><small>''[[MediaWiki:Edittools|View this template]]''</small></span>
<span id="edittools_characters">'''Characters:'''
 
<span class="latinx">
 
<charinsert> Á á Ć ć É é Í í Ĺ ĺ Ń ń Ó ó Ŕ ŕ Ś ś Ú ú Ý ý Ź ź </charinsert> &nbsp;
 
<charinsert> À à È è Ì ì Ò ò Ù ù </charinsert> &nbsp;
 
<charinsert> Â â Ĉ ĉ Ê ê Ĝ ĝ Ĥ ĥ Î î Ĵ ĵ Ô ô Ŝ ŝ Û û Ŵ ŵ Ŷ ŷ </charinsert> &nbsp;
 
<charinsert> Ä ä Ë ë Ï ï Ö ö Ü ü Ÿ ÿ </charinsert> &nbsp;
 
<charinsert> ß </charinsert> &nbsp;
 
<charinsert> Ã ã Ẽ ẽ Ĩ ĩ Ñ ñ Õ õ Ũ ũ Ỹ ỹ</charinsert> &nbsp;
 
<charinsert> Ç ç Ģ ģ Ķ ķ Ļ ļ Ņ ņ Ŗ ŗ Ş ş Ţ ţ </charinsert> &nbsp;
 
<charinsert> Đ đ </charinsert> &nbsp;
 
<charinsert> Ů ů </charinsert> &nbsp;
 
<charinsert> Ǎ ǎ Č č Ď ď Ě ě Ǐ ǐ Ľ ľ Ň ň Ǒ ǒ Ř ř Š š Ť ť Ǔ ǔ Ž ž </charinsert> &nbsp;
 
<charinsert> Ā ā Ē ē Ī ī Ō ō Ū ū Ȳ ȳ Ǣ ǣ </charinsert> &nbsp;
 
<charinsert> ǖ ǘ ǚ ǜ </charinsert> &nbsp;
 
<charinsert> Ă ă Ĕ ĕ Ğ ğ Ĭ ĭ Ŏ ŏ Ŭ ŭ </charinsert> &nbsp;
 
<charinsert> Ċ ċ Ė ė Ġ ġ İ ı Ż ż </charinsert> &nbsp;
 
<charinsert> Ą ą Ę ę Į į Ǫ ǫ Ų ų </charinsert> &nbsp;
 
<charinsert> Ḍ ḍ Ḥ ḥ Ḷ ḷ Ḹ ḹ Ṃ ṃ Ṇ ṇ Ṛ ṛ Ṝ ṝ Ṣ ṣ Ṭ ṭ </charinsert> &nbsp;
 
<charinsert> Ł ł </charinsert> &nbsp;
 
<charinsert> Ő ő Ű ű </charinsert> &nbsp;
 
<charinsert> Ŀ ŀ </charinsert> &nbsp;
 
<charinsert> Ħ ħ </charinsert> &nbsp;
 
<charinsert> Ð ð Þ þ </charinsert> &nbsp;
 
<charinsert> Œ œ </charinsert> &nbsp;
 
<charinsert> Æ æ Ø ø Å å </charinsert> &nbsp;
 
<charinsert> Ə ə </charinsert></span>&nbsp;<br/></span>
 
<span id="edittools_greek">'''Greek:'''
 
<charinsert> Ά ά Έ έ Ή ή Ί ί Ό ό Ύ ύ Ώ ώ </charinsert> &nbsp;
 
<charinsert> Α α Β β Γ γ Δ δ </charinsert> &nbsp;
 
<charinsert> Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ </charinsert> &nbsp;
 
<charinsert> Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ </charinsert> &nbsp;
 
<charinsert> Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π </charinsert> &nbsp;
 
<charinsert> Ρ ρ Σ σ ς Τ τ Υ υ </charinsert> &nbsp;
 
<charinsert> Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω </charinsert> &nbsp;<br/></span>
 
<span id="edittools_cyrillic">'''Cyrillic:''' <charinsert> А а Б б В в Г г </charinsert> &nbsp;
 
<charinsert> Ґ ґ Ѓ ѓ Д д Ђ ђ </charinsert> &nbsp;
 
<charinsert> Е е Ё ё Є є Ж ж </charinsert> &nbsp;
 
<charinsert> З з Ѕ ѕ И и І і </charinsert> &nbsp;
 
<charinsert> Ї ї Й й Ј ј К к </charinsert> &nbsp;
 
<charinsert> Ќ ќ Л л Љ љ М м </charinsert> &nbsp;
 
<charinsert> Н н Њ њ О о П п </charinsert> &nbsp;
 
<charinsert> Р р С с Т т Ћ ћ </charinsert> &nbsp;
 
<charinsert> У у Ў ў Ф ф Х х </charinsert> &nbsp;
 
<charinsert> Ц ц Ч ч Џ џ Ш ш </charinsert> &nbsp;
 
<charinsert> Щ щ Ъ ъ Ы ы Ь ь </charinsert> &nbsp;
 
<charinsert> Э э Ю ю Я я </charinsert> &nbsp;<br/></span>
 
<span id="edittools_ipa">'''IPA:''' <span title="Pronunciation in IPA" class="IPA"><charinsert>t̪ d̪ ʈ ɖ ɟ ɡ ɢ ʡ ʔ </charinsert> &nbsp;
 
<charinsert> ɸ ʃ ʒ ɕ ʑ ʂ ʐ ʝ ɣ ʁ ʕ ʜ ʢ ɦ </charinsert> &nbsp;
 
<charinsert> ɱ ɳ ɲ ŋ ɴ </charinsert> &nbsp;
 
<charinsert> ʋ ɹ ɻ ɰ </charinsert> &nbsp;
 
<charinsert> ʙ ʀ ɾ ɽ </charinsert> &nbsp;
 
<charinsert> ɫ ɬ ɮ ɺ ɭ ʎ ʟ </charinsert> &nbsp;
 
<charinsert> ɥ ʍ ɧ </charinsert> &nbsp;
 
<charinsert> ɓ ɗ ʄ ɠ ʛ </charinsert> &nbsp;
 
<charinsert> ʘ ǀ ǃ ǂ ǁ </charinsert> &nbsp;
 
<charinsert> ɨ ʉ ɯ </charinsert> &nbsp;
 
<charinsert> ɪ ʏ ʊ </charinsert> &nbsp;
 
<charinsert> ɘ ɵ ɤ </charinsert> &nbsp;
 
<charinsert> ə ɚ </charinsert> &nbsp;
 
<charinsert> ɛ ɜ ɝ ɞ ʌ ɔ </charinsert> &nbsp;
 
<charinsert> ɐ ɶ ɑ ɒ </charinsert> &nbsp;
 
<charinsert> ʰ ʷ ʲ ˠ ˤ ⁿ ˡ </charinsert> &nbsp;
 
<charinsert> ˈ ˌ ː ˑ  ̪ </charinsert>&nbsp;</span><br/></span>
 
  
 
-->
 
-->
</small></div>
 
<span style="float:right;"><small>''[[MediaWiki:Edittools|View this template]]''</small></span>
 

Latest revision as of 04:14, 7 May 2009